| 
Citations
 | 
   web
Antipov, S. V., Vachtomin, Y. B., Maslennikov, S. N., Smirnov, K. V., Kaurova, N. S., Grishina, E. V., et al. (2004). Noise performance of quasioptical ultrathin NbN hot electron bolometer mixer at 2.5 and 3.8 THz. In Proc. 5-th MSMW (Vol. 2, pp. 592–594). Kharkov, Ukraine.
toggle visibility
Maslennikov, S. N., Morozov, D. V., Ozhegov, R. V., Smirnov, K. V., Okunev, O. V., & Gol’tsman, G. N. (2004). Imaging system for submillimeter wave range based on AlGaAs/GaAs hot electron bolometer mixers. In Proc. 5-th MSMW (Vol. 2, pp. 558–560).
toggle visibility