| 
Citations
 | 
   web
Baksheeva, K., Vdovydchenko, A., Gorshkov, K., Ozhegov, R., Kinev, N., Koshelets, V., et al. (2019). Study of human skin radiation in the terahertz frequency range. In J. Phys.: Conf. Ser. (Vol. 1410, 012076 (1 to 5)).
toggle visibility
Baksheeva, K., Ozhegov, R., Goltsman, G., Kinev, N., Koshelets, V., Kochnev, A., et al. (2021). The sub THz emission of the human body under physiological stress. IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol., .
toggle visibility