| 
Citations
 | 
   web
Baksheeva, K., Ozhegov, R., Goltsman, G., Kinev, N., Koshelets, V., Kochnev, A., et al. (2021). The sub THz emission of the human body under physiological stress. IEEE Trans. Terahertz Sci. Technol., .
toggle visibility