List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Vorobyov, V. V.; Kazakov, A. Y.; Soshenko, V. V.; Korneev, A. A.; Shalaginov, M. Y.; Bolshedvorskii, S. V.; Sorokin, V. N.; Divochiy, A. V.; Vakhtomin, Y. B.; Smirnov, K. V.; Voronov, B. M.; Shalaev, V. M.; Akimov, A. V.; Goltsman, G. N. Superconducting detector for visible and near-infrared quantum emitters [Invited] 2017 Opt. Mater. Express 7 513-526