List View
 |   | 
   web
Author Title Year Publication (up) Volume Pages
Elmanova, A.; Elmanov, I.; Komrakova, S.; Golikov, A.; Javadzade, J.; Vorobyev, V.; Bolshedvorskii, S.; Soshenko, V.; Akimov, A.; Kovalyuk, V.; Goltsman, G.; Arakelyan, S.; Evlyukhin, A.; Kalachev, A.; Naumov, A. Integration of nanodiamonds with NV-centers on optical silicon nitride structures 2019 EPJ Web Conf. 220 03013
Komrakova, S.; Javadzade, J.; Vorobyov, V.; Bolshedvorskii, S.; Soshenko, V.; Akimov, A.; Kovalyuk, V.; Korneev, A.; Goltsman, G. On-chip controlled placement of nanodiamonds with a nitrogen-vacancy color centers (NV) 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1124 051046 (1 to 4)
Komrakova, S.; Javadzade, J.; Vorobyov, V.; Bolshedvorskii, S.; Soshenko, V.; Akimov, A.; Kovalyuk, V.; Korneev, A.; Goltsman, G. CMOS compatible nanoantenna-nanodiamond integration 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1410 012180
Vorobyov, V. V.; Kazakov, A. Y.; Soshenko, V. V.; Korneev, A. A.; Shalaginov, M. Y.; Bolshedvorskii, S. V.; Sorokin, V. N.; Divochiy, A. V.; Vakhtomin, Y. B.; Smirnov, K. V.; Voronov, B. M.; Shalaev, V. M.; Akimov, A. V.; Goltsman, G. N. Superconducting detector for visible and near-infrared quantum emitters [Invited] 2017 Opt. Mater. Express 7 513-526