List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Akhmadishina, K. F.; Bobrinetskiy, I. I.; Komarov, I. A.; Malovichko, A. M.; Nevolin, V. K.; Fedorov, G. E.; Golovin, A. V.; Zalevskiy, A. O.; Aidarkhanov, R. D. Fast-response biological sensors based on single-layer carbon nanotubes modified with specific aptamers 2015 Semicond. 49 1749-1753
Belosevich, V. V.; Gayduchenko, I. A.; Titova, N. A.; Zhukova, E. S.; Goltsman, G. N.; Fedorov, G. E.; Silaev, A. A. Response of carbon nanotube film transistor to the THz radiation 2018 EPJ Web Conf. 195 05012 (1 to 2)
Eletskii, A. V.; Sarychev, A. K.; Boginskaya, I. A.; Bocharov, G. S.; Gaiduchenko, I. A.; Egin, M. S.; Ivanov, A. V.; Kurochkin, I. N.; Ryzhikov, I. A.; Fedorov, G. E. Amplification of a Raman scattering signal by carbon nanotubes 2018 Dokl. Phys. 63 496-498
Emelianov, A. V.; Nekrasov, N. P.; Moskotin, M. V.; Fedorov, G. E.; Otero, N.; Romero, P. M.; Nevolin, V. K.; Afinogenov, B. I.; Nasibulin, A. G.; Bobrinetskiy, I. I. Individual SWCNT transistor with photosensitive planar junction induced by two‐photon oxidation 2021 Adv. Electron. Mater. 7 2000872
Fedorov, G. E.; Gaiduchenko, I. A.; Golikov, A. D.; Rybin, M. G.; Obraztsova, E. D.; Voronov, B. M.; Coquillat, D.; Diakonova, N.; Knap, W.; Goltsman, G. N.; Samartsev, V. V.; Vinogradov, E. A.; Naumov, A. V.; Karimullin, K. R. Response of graphene based gated nanodevices exposed to THz radiation 2015 EPJ Web of Conferences 103 10003 (1 to 2)