toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print
  Author (up) Title Year Publication Volume Pages Links
Angeluts, A. A.; Bezotosnyi, V. V.; Cheshev, E. A.; Goltsman, G. N.; Finkel, M. I.; Seliverstov, S. V.; Evdokimov, M. N.; Gorbunkov, M. V.; Kitaeva, G. Kh.; Koromyslov, A. L.; Kostryukov, P. V.; Krivonos, M. S.; Lobanov, Yu. V.; Shkurinov, A. P.; Sarkisov, S. Yu.; Tunkin, V. G. Compact 1.64 THz source based on a dual-wavelength diode end-pumped Nd:YLF laser with a nearly semiconfocal cavity 2014 Laser Phys. Lett. 11 015004 (1 to 4) details   doi
Antipov, S. V.; Svechnikov, S. I.; Smirnov, K. V.; Vakhtomin, Y. B.; Finkel, M. I.; Goltsman, G. N.; Gershenzon, E. M. Noise temperature of quasioptical NbN hot electron bolometer mixers at 900 GHz 2001 Physics of Vibrations 9 242-245 details   url
Fedorov, G.; Kardakova, A.; Gayduchenko, I.; Charayev, I.; Voronov, B.M.; Finkel, M.; Klapwijk, T.M.; Morozov, S.; Presniakov, M.; Bobrinetskiy, I.; Ibragimov, R.; Goltsman, G. Photothermoelectric response in asymmetric carbon nanotube devices exposed to sub-terahertz radiation 2013 Appl. Phys. Lett. 103 181121 (1 to 5) details   doi
Fedorov, G.; Kardakova, A.; Gayduchenko, I.; Voronov, B. M.; Finkel, M.; Klapwijk, T. M.; Goltsman, G. Photothermoelectric response in asymmetric carbon nanotube devices exposed to sub-THz radiation 2014 Proc. 25th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 71 details   url
Finkel, M. I.; Maslennikov, S. N.; Vachtomin, Yu. B.; Svechnikov, S. I.; Smirnov, K. V.; Seleznev, V. A.; Korotetskaya, Yu. P.; Kaurova, N. S.; Voronov, B. M.; Gol'tsman, G. N. Hot electron bolometer mixer for 20 – 40 THz frequency range 2005 Proc. 16th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 393-397 details   url
Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print

Save Citations:
Export Records: