List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Eletskii, A. V.; Sarychev, A. K.; Boginskaya, I. A.; Bocharov, G. S.; Gaiduchenko, I. A.; Egin, M. S.; Ivanov, A. V.; Kurochkin, I. N.; Ryzhikov, I. A.; Fedorov, G. E. Amplification of a Raman scattering signal by carbon nanotubes 2018 Dokl. Phys. 63 496-498
Fedorov, G. E.; Gaiduchenko, I. A.; Golikov, A. D.; Rybin, M. G.; Obraztsova, E. D.; Voronov, B. M.; Coquillat, D.; Diakonova, N.; Knap, W.; Goltsman, G. N.; Samartsev, V. V.; Vinogradov, E. A.; Naumov, A. V.; Karimullin, K. R. Response of graphene based gated nanodevices exposed to THz radiation 2015 EPJ Web of Conferences 103 10003 (1 to 2)
Fedorov, G. E.; Stepanova, T. S.; Gazaliev, A. S.; Gaiduchenko, I. A.; Kaurova, N. S.; Voronov, B. M.; Goltzman, G. N. Asymmetric devices based on carbon nanotubes for terahertz-range radiation detection 2016 Semicond. 50 1600-1603
Florya, I. N.; Korneeva, Y. P.; Sidorova, M. V.; Golikov, A. D.; Gaiduchenko, I. A.; Fedorov, G. E.; Korneev, A. A.; Voronov, B. M.; Goltsman, G. N.; Samartsev, V. V.; Vinogradov, E. A.; Naumov, A. V.; Karimullin, K. R. Energy relaxtation and hot spot formation in superconducting single photon detectors SSPDs 2015 EPJ Web of Conferences 103 10004 (1 to 2)