List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Fedorov, G. E.; Gaiduchenko, I. A.; Golikov, A. D.; Rybin, M. G.; Obraztsova, E. D.; Voronov, B. M.; Coquillat, D.; Diakonova, N.; Knap, W.; Goltsman, G. N.; Samartsev, V. V.; Vinogradov, E. A.; Naumov, A. V.; Karimullin, K. R. Response of graphene based gated nanodevices exposed to THz radiation 2015 EPJ Web of Conferences 103 10003 (1 to 2)
Florya, I. N.; Korneeva, Y. P.; Sidorova, M. V.; Golikov, A. D.; Gaiduchenko, I. A.; Fedorov, G. E.; Korneev, A. A.; Voronov, B. M.; Goltsman, G. N.; Samartsev, V. V.; Vinogradov, E. A.; Naumov, A. V.; Karimullin, K. R. Energy relaxtation and hot spot formation in superconducting single photon detectors SSPDs 2015 EPJ Web of Conferences 103 10004 (1 to 2)
Venediktov, I. O.; Elezov, M. S.; Prokhodtsov, A. I.; Kovalyuk, V. V.; An, P. P.; Golikov, A. D.; Shcherbatenko, M. L.; Sych, D. V.; Goltsman, G. N. Study of microheater’s phase modulation for on-chip Kennedy receiver 2020 J. Phys.: Conf. Ser. 1695 012117