List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Elmanova, A.; Elmanov, I.; Komrakova, S.; Golikov, A.; Javadzade, J.; Vorobyev, V.; Bolshedvorskii, S.; Soshenko, V.; Akimov, A.; Kovalyuk, V.; Goltsman, G.; Arakelyan, S.; Evlyukhin, A.; Kalachev, A.; Naumov, A. Integration of nanodiamonds with NV-centers on optical silicon nitride structures 2019 EPJ Web Conf. 220 03013
Fedorov, G. E.; Gaiduchenko, I. A.; Golikov, A. D.; Rybin, M. G.; Obraztsova, E. D.; Voronov, B. M.; Coquillat, D.; Diakonova, N.; Knap, W.; Goltsman, G. N.; Samartsev, V. V.; Vinogradov, E. A.; Naumov, A. V.; Karimullin, K. R. Response of graphene based gated nanodevices exposed to THz radiation 2015 EPJ Web of Conferences 103 10003 (1 to 2)
Fedorov, G.; Gayduchenko, I.; Titova, N.; Gazaliev, A.; Moskotin, M.; Kaurova, N.; Voronov, B.; Goltsman, G. Carbon nanotube based schottky diodes as uncooled terahertz radiation detectors 2018 Phys. Status Solidi B 255 1700227 (1 to 6)
Fedorov, G.; Gayduchenko, I.; Titova, N.; Moskotin, M.; Obraztsova, E.; Rybin, M.; Goltsman, G. Graphene-based lateral Schottky diodes for detecting terahertz radiation 2018 Proc. Optical Sensing and Detection V 10680 30-39
Fedorov, G.; Kardakova, A.; Gayduchenko, I.; Charayev, I.; Voronov, B.M.; Finkel, M.; Klapwijk, T.M.; Morozov, S.; Presniakov, M.; Bobrinetskiy, I.; Ibragimov, R.; Goltsman, G. Photothermoelectric response in asymmetric carbon nanotube devices exposed to sub-terahertz radiation 2013 Appl. Phys. Lett. 103 181121 (1 to 5)