List View
 |   | 
   web
Author Title Year Publication Volume Pages (down)
Fedorov, G.; Kardakova, A.; Gayduchenko, I.; Charayev, I.; Voronov, B.M.; Finkel, M.; Klapwijk, T.M.; Morozov, S.; Presniakov, M.; Bobrinetskiy, I.; Ibragimov, R.; Goltsman, G. Photothermoelectric response in asymmetric carbon nanotube devices exposed to sub-terahertz radiation 2013 Appl. Phys. Lett. 103 181121 (1 to 5)
Gayduchenko, I. A.; Fedorov, G. E.; Ibragimov, R. A.; Stepanova, T. S.; Gazaliev, A. S.; Vysochanskiy, N. A.; Bobrov, Y. A.; Malovichko, A. M.; Sosnin, I. M.; Bobrinetskiy, I. I. Synthesis of single-walled carbon nanotube networks using monodisperse metallic nanocatalysts encapsulated in reverse micelles 2016 Chem. Ind. Belgrade 70 1-8