List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Kinev, N. V.; Filippenko, L. V.; Ozhegov, R. V.; Gorshkov, K. N.; Gol’tsman, G. N.; Koshelets, V. P. Superconducting integrated receiver with HEB-mixer 2014 Proc. 25th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 78
Ozhegov, R. V.; Gorshkov, K. N.; Gol'tsman, G. N.; Kinev, N. V.; Koshelets, V. P. The stability of a terahertz receiver based on a superconducting integrated receiver 2011 Supercond. Sci. Technol. 24 035003
Ozhegov, R. V.; Gorshkov, K. N.; Vachtomin, Y. B.; Smirnov, K. V.; Finkel, M. I.; Goltsman, G. N.; Kiselev, O. S.; Kinev, N. V.; Filippenko, L. V.; Koshelets, V. P. Terahertz imaging system based on superconducting heterodyne integrated receiver 2014 Proc. THz and Security Applications 113-125