List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Smirnov, K.; Korneev, A.; Minaeva, O.; Divochij, A.; Rubtsova, I.; Antipov, A.; Ryabchun, S.; Okunev, O.; Milostnaya, I.; Chulkova, G.; Voronov, B.; Kaurova, N.; Seleznev, V.; Korotetskaya, Y.; Gol’tsman, G. Superconducting single-photon detector for near- and middle IR wavelength range 2006 Proc. 16th Int. Crimean Microwave and Telecommunication Technology 2 684-685
Svechnikov, S. I.; Finkel, M. I.; Maslennikov, S. N.; Vachtomin, Y. B.; Smirnov, K. V.; Seleznev, V. A.; Korotetskaya, Y. P.; Kaurova, N. S.; Voronov, B. M.; Gol’tsman, G. N. Superconducting hot electron bolometer mixer for middle IR range 2006 Proc. 16th Int. Crimean Microwave and Telecommunication Technology 2 686-687