List View
 |   | 
   web
Author Title Year Publication (up) Volume Pages
Finkel, M. I.; Maslennikov, S. N.; Vachtomin, Yu. B.; Svechnikov, S. I.; Smirnov, K. V.; Seleznev, V. A.; Korotetskaya, Yu. P.; Kaurova, N. S.; Voronov, B. M.; Gol'tsman, G. N. Hot electron bolometer mixer for 20 – 40 THz frequency range 2005 Proc. 16th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 393-397
Maslennikov, S. N.; Finkel, M. I.; Antipov, S. V.; Polyakov, S. L.; Zhang, W.; Ozhegov, R.; Vachtomin, Yu. B.; Svechnikov, S. I.; Smirnov, K. V.; Korotetskaya, Yu. P.; Kaurova, N. S.; Gol'tsman, G. N.; Voronov, B. M. Spiral antenna coupled and directly coupled NbN HEB mixers in the frequency range from 1 to 70 THz 2006 Proc. 17th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 177-179