List View
 |   | 
   web
Author Title Year Publication Volume Pages (down)
Ozhegov, R. V.; Gorshkov, K. N.; Gol'tsman, G. N.; Kinev, N. V.; Koshelets, V. P. The stability of a terahertz receiver based on a superconducting integrated receiver 2011 Supercond. Sci. Technol. 24 035003
Koshelets, V. P.; Ermakov, A. B.; Filippenko, L. V.; Koryukin, O. V.; Khudchenko, A. V.; Sobolev, A. S.; Torgashin, M. Yu.; Yagoubov, P. A.; Hoogeveen, R. W. M.; Vreeling, W. J.; Wild, W.; Pylypenko, O. M. Superconducting submm integrated receiver for TELIS 2006 J. Phys.: Conf. Ser. 43 1377-1380
Koshelets, V. P.; Shitov, S. V.; Ermakov, A. B.; Filippenko, L. V.; Koryukin, O. V.; Khudchenko, A. V.; Torgashin, M. Yu.; Yagoubov, P. A.; Hoogeveen, R. W. M.; Pylypenko, O. M. Superconducting integrated receiver for TELIS 2005 IEEE Trans. Appl. Supercond. 15 960-963
Koshelets, V. P.; Dmitriev, P. N.; Ermakov, A. B.; Filippenko, L. V.; Koryukin, O. V.; Torgashin, M. Yu.; Khudchenko, A. V. Integrated superconducting spectrometer for atmosphere monitoring 2005 Radiophys. Quant. Electron. 48 844-850
Shitov, S. V.; Levitchev, M.; Veretennikov, A. V.; Koshelets, V. P.; Prokopenko, G. V.; Filippenko, L. V.; Ermakov, A. B.; Shtanyuk, A. M.; Kohlstedt, H.; Ustinov, A. V. Superconducting integrated receiver as 400-600 GHz tester for coolable devices 2001 IEEE Trans. Appl. Supercond. 11 832-835