List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Feofanov, A. K.; Oboznov, V. A.; Bol'Ginov, V. V.; Lisenfeld, J.; Poletto, S.; Ryazanov, V. V.; Rossolenko, A. N.; Khabipov, M.; Balashov, D.; Zorin, A. B.; Dmitriev, P. N.; Koshelets, V. P.; Ustinov, A. V. Implementation of superconductor/ferromagnet/ superconductor 2010 Nature Physics 6 593-597