List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Fedorov, G.; Kardakova, A.; Gayduchenko, I.; Charayev, I.; Voronov, B.M.; Finkel, M.; Klapwijk, T.M.; Morozov, S.; Presniakov, M.; Bobrinetskiy, I.; Ibragimov, R.; Goltsman, G. Photothermoelectric response in asymmetric carbon nanotube devices exposed to sub-terahertz radiation 2013 Appl. Phys. Lett. 103 181121 (1 to 5)
Gayduchenko, I.; Kardakova, A.; Fedorov, G.; Voronov, B.; Finkel, M.; Jiménez, D.; Morozov, S.; Presniakov, M.; Goltsman, G. Response of asymmetric carbon nanotube network devices to sub-terahertz and terahertz radiation 2015 J. Appl. Phys. 118 194303