List View
 |   | 
   web
Author Title Year (up) Publication Volume Pages
Ryabchun, S.; Korneev, A.; Matvienko, V.; Smirnov, K.; Kouminov, P.; Seleznev, V.; Kaurova, N.; Voronov, B.; Gol’tsman, G. N. Superconducting single photon detectors array based on hot electron phenomena 2004 Proc. 15th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 242-247
Finkel, M. I.; Maslennikov, S. N.; Vachtomin, Yu. B.; Svechnikov, S. I.; Smirnov, K. V.; Seleznev, V. A.; Korotetskaya, Yu. P.; Kaurova, N. S.; Voronov, B. M.; Gol'tsman, G. N. Hot electron bolometer mixer for 20 – 40 THz frequency range 2005 Proc. 16th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 393-397
Korneev, A.; Minaeva, O.; Rubtsova, I.; Milostnaya, I.; Chulkova, G.; Voronov, B.; Smirnov, K.; Seleznev, V.; Gol'tsman, G.; Pearlman, A.; Slysz, W.; Cross, A.; Alvarez, P.; Verevkin, A.; Sobolewski, R. Superconducting single-photon ultrathin NbN film detector 2005 Quantum Electronics 35 698-700
Milostnaya, I.; Korneev, A.; Minaeva, O.; Rubtsova, I.; Slepneva, S.; Seleznev, V.; Chulkova, G.; Okunev, O.; Smirnov, K.; Voronov, B.; Gol’tsman, G.; Slysz, W.; Kitaygorsky, J.; Cross, A.; Pearlman, A.; Sobolewski, R. Superconducting nanostructured detectors capable of single photon counting of mid-infrared optical radiation 2005 Proc. SPIE 5957 59570A (1 to 9)
Gol'tsman, G.; Korneev, A.; Minaeva, O.; Rubtsova, I.; Milostnaya, I.; Chulkova, G.; Voronov, B.; Smirnov, K.; Seleznev, V.; Słysz, W.; Kitaygorsky, J.; Cross, A.; Pearlman, A.; Sobolewski, Roman Superconducting nanostructured detectors capable of single-photon counting in the THz range 2005 Proc. 16th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 555-557