List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Antipov, S. V.; Vachtomin, Yu. B.; Maslennikov, S. N.; Smirnov, K. V.; Kaurova, N. S.; Grishina, E. V.; Voronov, B. M.; Goltsman, G. N. Noise performance of quasioptical ultrathin NbN hot electron bolometer mixer at 2.5 and 3.8 THz 2004 Proc. 5-th MSMW 2 592-594
Antipov, S. V.; Svechnikov, S. I.; Smirnov, K. V.; Vakhtomin, Y. B.; Finkel, M. I.; Goltsman, G. N.; Gershenzon, E. M. Noise temperature of quasioptical NbN hot electron bolometer mixers at 900 GHz 2001 Physics of Vibrations 9 242-245
Baeva, E. M.; Sidorova, M. V.; Korneev, A. A.; Smirnov, K. V.; Divochy, A. V.; Morozov, P. V.; Zolotov, P. I.; Vakhtomin, Y. B.; Semenov, A. V.; Klapwijk, T. M.; Khrapai, V. S.; Goltsman, G. N. Thermal properties of NbN single-photon detectors 2018 Phys. Rev. Applied 10 064063 (1 to 8)
Elvira, D.; Michon, A.; Fain, B.; Patriarche, G.; Beaudoin, G.; Robert-Philip, I.; Vachtomin, Y.; Divochiy, A. V.; Smirnov, K. V.; Gol’tsman, G. N.; Sagnes, I.; Beveratos, A. Time-resolved spectroscopy of InAsP/InP(001) quantum dots emitting near 2 μm 2010 Appl. Phys. Lett. 97 131907 (1 to 3)
Finkel, M. I.; Maslennikov, S. N.; Vachtomin, Yu. B.; Svechnikov, S. I.; Smirnov, K. V.; Seleznev, V. A.; Korotetskaya, Yu. P.; Kaurova, N. S.; Voronov, B. M.; Gol'tsman, G. N. Hot electron bolometer mixer for 20 – 40 THz frequency range 2005 Proc. 16th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 393-397