List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Elmanova, A.; Elmanov, I.; Komrakova, S.; Golikov, A.; Javadzade, J.; Vorobyev, V.; Bolshedvorskii, S.; Soshenko, V.; Akimov, A.; Kovalyuk, V.; Goltsman, G.; Arakelyan, S.; Evlyukhin, A.; Kalachev, A.; Naumov, A. Integration of nanodiamonds with NV-centers on optical silicon nitride structures 2019 EPJ Web Conf. 220 03013