List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Fedorov, G.; Kardakova, A.; Gayduchenko, I.; Charayev, I.; Voronov, B.M.; Finkel, M.; Klapwijk, T.M.; Morozov, S.; Presniakov, M.; Bobrinetskiy, I.; Ibragimov, R.; Goltsman, G. Photothermoelectric response in asymmetric carbon nanotube devices exposed to sub-terahertz radiation 2013 Appl. Phys. Lett. 103 181121 (1 to 5)
Lobanov, Y.V.; Tong, C.-Y.E.; Hedden, A.S.; Blundell, R.; Voronov, B.M.; Gol'tsman, G.N. Direct measurement of the gain and noise bandwidths of HEB mixers 2011 IEEE Trans. Appl. Supercond. 21 645-648
Shcherbatenko, M.; Lobanov, Y.; Semenov, A.; Kovalyuk, V.; Korneev, A.; Ozhegov, R.; Kazakov, A.; Voronov, B.M.; Goltsman, G.N. Potential of a superconducting photon counter for heterodyne detection at the telecommunication wavelength 2016 Opt. Express 24 30474-30484