List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Gayduchenko, I. A.; Fedorov, G. E.; Moskotin, M. V.; Yagodkin, D. I.; Seliverstov, S. V.; Goltsman, G. N.; Yu Kuntsevich, A.; Rybin, M. G.; Obraztsova, E. D.; Leiman, V. G.; Shur, M. S.; Otsuji, T.; Ryzhii, V. I. Manifestation of plasmonic response in the detection of sub-terahertz radiation by graphene-based devices 2018 Nanotechnol. 29 245204 (1 to 8)