List View
 |   | 
   web
Author Title Year Publication Volume Pages
Finkel, M. I.; Maslennikov, S. N.; Vachtomin, Yu. B.; Svechnikov, S. I.; Smirnov, K. V.; Seleznev, V. A.; Korotetskaya, Yu. P.; Kaurova, N. S.; Voronov, B. M.; Gol'tsman, G. N. Hot electron bolometer mixer for 20 – 40 THz frequency range 2005 Proc. 16th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 393-397
Pentin, Ivan; Finkel, Matvey; Maslennikov, Sergey; Vakhtomin, Yuri; Smirnov, Konstantin; Kaurova, Nataliya; Goltsman, Gregory Superconducting hot-electron-bolometer mixers for the mid-IR 2017 Rus. J. Radio Electron.
Shcherbatenko, Michael; Lobanov, Yury; Finkel, Matvey; Maslennikov, Sergey; Pentin, Ivan; Semenov, Alexander; Titova, Nadezhda; Kaurova, Natalya; Voronov, Boris M.; Rodin, Alexander; Klapwijk, Teunis M.; Gol’tsman, Gregory N. Development of a 30 THz heterodyne receiver based on a hot-electron-bolometer mixer 2014 Proc. 25th Int. Symp. Space Terahertz Technol. 122