List View
 |   | 
   web
Author (up) Title Year Publication Volume Pages
Antipov, S. V.; Vachtomin, Yu. B.; Maslennikov, S. N.; Smirnov, K. V.; Kaurova, N. S.; Grishina, E. V.; Voronov, B. M.; Goltsman, G. N. Noise performance of quasioptical ultrathin NbN hot electron bolometer mixer at 2.5 and 3.8 THz 2004 Proc. 5-th MSMW 2 592-594
Maslennikov, S. N.; Morozov, D. V.; Ozhegov, R. V.; Smirnov, K. V.; Okunev, O. V.; Gol’tsman, G. N. Imaging system for submillimeter wave range based on AlGaAs/GaAs hot electron bolometer mixers 2004 Proc. 5-th MSMW 2 558-560