List View
 |   | 
   web
Author Title Year Publication (up) Volume Pages
Ozhegov, R. V.; Gorshkov, K. N.; Vachtomin, Y. B.; Smirnov, K. V.; Finkel, M. I.; Goltsman, G. N.; Kiselev, O. S.; Kinev, N. V.; Filippenko, L. V.; Koshelets, V. P. Terahertz imaging system based on superconducting heterodyne integrated receiver 2014 Proc. THz and Security Applications 113-125